Πολιτική

Χωρίς. Χωρίς. Χωρίς. Πήξαμε στα χωρίς.
Sine Μέλλον

ή Which side are you on, boy?